logo

Choose a School

Điều Khoản & Điều Kiện

Home » Điều Khoản & Điều Kiện

VUI LÒNG ĐỌC KỸ NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG NÀY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY.

Việc bạn sử dụng trang web www.caps-i.ca được quy định rõ ràng dựa trên sự chấp nhận của bạn mà không sửa đổi các điều khoản và điều kiện sau đây (“Điều Khoản và Điều Kiện”). Việc sử dụng trang web www.caps-i.ca đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các Điều Khoản và Điều Kiện này.

Theo quyết định riêng của mình và vì bất kỳ lý do nào, Hiệp Hội các Trường Công Lập Canada – Khoa Quốc Tế (CAPS-I) có thể chỉnh sửa, bổ sung hoặc sửa đổi các Điều Khoản và Điều Kiện này mà không cần đưa ra bất kỳ thông báo hay chịu bất kỳ trách nhiệm gì với bạn hoặc bất kỳ người nào khác, bằng cách đăng Điều Khoản và Điều Kiện sửa đổi trên trang web www.caps-i.ca. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này cho thấy bạn chấp nhận các Điều Khoản và Điều Kiện được sửa đổi này, vì vậy hãy thường xuyên kiểm tra lại để đọc phiên bản mới nhất.

Quyền Sở Hữu

Trang web www.caps-i.ca, thiết kế, tất cả văn bản, đồ họa, nội dung, video, âm thanh, lựa chọn và sắp xếp của trang web là tài sản thuộc sở hữu của Hiệp Hội các Trường Công Lập Canada – Khoa Quốc tế, và/hoặc các thành viên và chi nhánh khác của Hiệp Hội các Trường Công Lập Canada – Khoa Quốc tế, và được bảo vệ theo luật bản quyền của Canada và các quốc gia khác. Không được sao chép, tái bản, phân phối, trưng bày, bán, chuyển nhượng hoặc sửa đổi các nội dung trên trang web www.caps-i.ca mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Hiệp Hội các Trường Công Lập Canada – Khoa Quốc Tế.

Các nhãn hiệu thương mại và nhãn thiết kế liên quan đến Hiệp Hội các Trường Công Lập Canada – Khoa Quốc Tế được đặt hiển thị trên trang web www.caps-i.ca (gọi chung là “Nhãn Hiệu Thương Mại”) là các nhãn hiệu thương mại đã đăng ký hoặc chưa đăng ký của
CAPS-I. Các nhãn hiệu thương mại và nhãn thiết kế khác xuất hiện trên trang web này là nhãn hiệu thương mại của chủ sở hữu tương ứng. Không có nội dung nào trên trang web www.caps-i.ca được hiểu là cấp bất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng bất kỳ nhãn hiệu thương mại nào, dù là ngụ ý hoặc hình thức khác, bao gồm cả Nhãn Hiệu Thương Mại, trừ khi có sự cho phép bằng văn bản của CAPS-I hoặc bên khác đó có thể sở hữu các nhãn hiệu thương mại áp dụng.

Sử dụng trang web

Không được sao chép, mô phỏng, tái bản, tải lên, đăng tải, truyền tải hoặc phân phối toàn bộ hoặc một phần trang web www.caps-i.ca hay nội dung của trang web mà không có sự cho phép bằng văn bản của CAPS-I, ngoại trừ việc bạn có thể tải xuống, hiển thị và in nội dung được hiển thị trên trang web www.caps-i.ca cho mục đích sử dụng cá nhân của bạn. Việc sử dụng trái phép trang web www.caps-i.ca và/hoặc nội dung trên trang web này có thể vi phạm bản quyền, nhãn hiệu thương mại hoặc luật sở hữu trí tuệ khác hoặc các luật khác. Bạn phải giữ lại tất cả các thông báo bản quyền và nhãn hiệu, bao gồm mọi thông báo độc quyền khác, có trong nội dung trên trang web này. Việc sử dụng nội dung đó trên bất kỳ trang web nào khác hoặc trong bất kỳ môi trường nào của máy tính có kết nối mạng đều bị cấm.

Bạn không được phép đóng góp, đăng tải hoặc truyền tải lên trang web này bất kỳ nội dung vi phạm, bất hợp pháp, đe dọa, bôi nhọ, phỉ báng, tục tĩu, không đứng đắn, kích động, khiêu dâm hoặc thô tục hoặc bất kỳ nội dung nào có thể cấu thành hoặc khuyến khích hành vi được coi là hành vi phạm tội, làm phát sinh trách nhiệm dân sự, hoặc vi phạm bất kỳ luật nào.

Tên người dùng và mật khẩu

Tài khoản trang web www.caps-i.ca của bạn chỉ có thể được truy cập bằng cách sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu của bạn. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm và có trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ việc sử dụng và lạm dụng tên đăng nhập và mật khẩu của bạn cũng như đối với tất cả các hoạt động xảy ra dưới tên đăng nhập và mật khẩu của bạn. Vì lý do bảo mật, bạn phải giữ bí mật tên đăng nhập và mật khẩu của mình và không tiết lộ hoặc cho phép bất kỳ người nào khác ngoài Chương Trình Quốc Tế của chương trình thành viên sử dụng. CAPS-I khuyên bạn nên chọn một mật khẩu duy nhất và không dễ bị người khác đoán ra được. Bạn nên thay đổi mật khẩu thường xuyên và bạn phải đăng xuất vào cuối mỗi phiên đăng nhập.

Tất cả tên đăng nhập và mật khẩu vẫn là tài sản của CAPS-I và có thể bị CAPS-I hủy bỏ hoặc đình chỉ bất cứ lúc nào mà không cần đưa ra bất kỳ thông báo hay chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ người nào khác.

Bạn phải thông báo ngay cho CAPS-I về bất kỳ việc sử dụng trái phép tên đăng nhập hoặc mật khẩu của bạn, hoặc nếu bạn biết hoặc nghi ngờ rằng tên đăng nhập hoặc mật khẩu của bạn đã bị mất hoặc bị đánh cắp, đã bị bất kỳ người nào khác biết hoặc đã bị xâm phạm.

Từ chối trách nhiệm

Trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều Khoản và Điều Kiện được sửa đổi theo thời gian, CAPS-I và các Bên Thứ Ba không cam kết hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, liên quan đến www.caps-i.ca và/hoặc bất kỳ nội dung nào được cung cấp trên www.caps-i.ca, tất cả đều được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “có sẵn”. CAPS-I và các Bên Thứ Ba không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, phổ biến, độ tin cậy hoặc sự phù hợp trong hoạt động của www.caps-i.ca hoặc bất kỳ nội dung hoặc dữ liệu nào được tìm thấy trên www.caps-i.ca.

CAPS-I và các Bên Thứ Ba không chịu trách nhiệm và sẽ không có trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại nào hoặc bất kỳ vi-rút nào ảnh hưởng đến thiết bị máy tính hoặc tài sản khác của bạn khi truy cập, sử dụng hoặc trình duyệt trên www.caps-i.ca hoặc việc tải xuống bất kỳ tài liệu, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, video hoặc âm thanh từ www.caps-i.ca.

 

 

Bồi thường

Bạn có trách nhiệm bồi thường và miễn trừ trách nhiệm của CAPS-I và các Bên Thứ Ba cũng như các cán bộ, giám đốc, nhân viên, chuyên gia tư vấn, đại diện và đại lý tương ứng của CAPS-I và các Bên Thứ Ba đối với mọi yêu cầu khiếu nại, khiếu kiện hoặc nhu cầu, bao gồm nhưng không giới hạn các khoản lệ phí pháp lý, kế toán hợp lý, và các khoản lệ phí khác do bạn sử dụng www.caps-i.ca.

Luật điều chỉnh

Thỏa Thuận này và hiệu lực của nó sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp Canada. Bạn đồng ý và đệ trình lên cơ quan tư pháp độc quyền của tòa án Canada, tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng www.caps-i.ca cũng như các Điều Khoản và Điều Kiện này.

Toàn bộ thỏa thuận

Các Điều Khoản và Điều Kiện này, cùng với những điều khoản được hợp nhất hoặc được đề cập ở đây, tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa chúng ta liên quan đến vấn đề này và thay thế mọi hiểu biết hoặc thỏa thuận trước đó (dù là điện tử, bằng miệng hoặc bằng văn bản) về vấn đề này, và có thể không được sửa đổi hoặc điều chỉnh trừ những trường hợp như được CAPS-I nêu ở trên.