logo

Choose a School

Xin học như thế nào?

Home » Giáo dục ở Canada » Xin học như thế nào?

Hãy tính đến việc sử dụng một cố vấn hoặc cơ quan giáo dục trong tiến trình nộp đơn của quý vị. Họ rất hiểu biết và có khả năng cung cấp sự trợ giúp bằng tiếng mẹ đẻ của quý vị. Ngoài ra, họ có thể cung cấp sự trợ giúp làm đơn xin phép đi học của quý vị và cũng cung cấp thông tin hướng dẫn trước khi khởi hành.Mỗi trường hoặc nhóm trường có ột mẫu đơn xin học duy nhất. Hoàn thành mẫu xin vào (các) trường theo lựa chọn và sau đó gửi đến (các) trường tương ứng cùng với các tài liệu cần thiết.

HÃY NHỚ LƯU Ý THỜI HẠN NỘP ĐƠN!

Khi đã nhận đơn của học sinh và thanh toán xong học phí, Thư Chấp nhận sẽ được gửi tới học sinh. Hãy chắn chắn xin giấy phép du học ngay sau khi nhận được Thư Chấp nhận. Hãy truy cập trang web Citizenship & Immigration Canada (Sở Di Trú và Nhập Tịch Canada) để biết thêm thông tin về quy trình xin giấy phép du học:

http://www.cic.gc.ca/english/study/study.asp

Học sinh phải xin và nhận được giấy phép du học trước khi đến Canada. Sau đó truy cập mục “Living in Canada” (“Cuộc sống ở Canada”) và bắt đầu chuẩn bị!