logo

Choose a School

Cấu trúc Lớp học

Home » Giáo dục ở Canada » Cấu trúc Lớp học

Tất cả các học khu/hội đồng nhà trường trong toàn Canada có các chương trình giáo dục từ Mẫu giáo đến Lớp 12 (5-18 tuổi). Tuy nhiên, các chương trình cho học sinh quốc tế sẽ khác nhau. Cấu trúc trường học và việc phân lớp cũng khác nhau trong cả nước. Các định nghĩa sau đây nhằm hỗ trợ giải thích thuật ngữ và giúp học sinh tương lai và cha mẹ hiểu một số tổ chức khác nhau mà họ có thể sẽ trải qua.

Các Trường Tiểu học:

Các trường Tiểu học có chương trình giáo dục cho học sinh từ Mẫu giáo và Lớp 1 đến các Lớp 4, 5, 6 hoặc 7. Những năm học đầu tiên
này cung cấp nền tảng quan trọng cho việc học tập suốt đời.

 Các Trường Trung học cơ sở:

Các trường Trung học cơ sở nhận học sinh vào các lớp 5, 6, 7 và 8 mặc dù các lớp cụ thể có thể khác nhau tùy theo từng trường và khu  vực. Trường trung học cơ sở chuẩn bị cho học sinh vào các trường trung học và trung học phổ thông.

Các Trường Trung học:

Các Trường Trung học

Các trường trung học thường bao gồm các Lớp 7, 8 và 9 và cung cấp sự chuyển tiếp từ trường tiểu học lên trường trung học phổ thông.

Các Trường (Trung học) Trung học Phổ thông

Các trường trung học hoặc trung học phổ thông bắt đầu từ các Lớp 8, 9 hoặc 10 đến Lớp 12 để hoàn tất các yêu cầu tốt nghiệp. Các trường này cung cấp cho học sinh nhiều lựa chọn và cơ hội hơn để ‘chuyên môn hóa’ trong các lĩnh vực riêng biệt mà họ quan tâm khi chuẩn bị cho giáo dục sau trung học và nghề nghiệp trong tương lai. Trong nhiều trường hợp, những học sinh đủ điều kiện cũng có thể đăng ký vào Chương trình Tú tài Quốc tế hoặc theo các khóa Sắp xếp Nâng cao (Advanced Placement-AP).