logo

Choose a School

‘Lựa chọn một Trường’

Home » Giáo dục ở Canada » ‘Lựa chọn một Trường’

Tại Canada, học sinh quốc tế có thể chọn học tập và sống ở các thị trấn nhỏ với môi trường nông thôn, ngoại ô, cộng đồng vừa phải hoặc ở các thành phố đô thị lớn hơn. Lựa chọn trường học là quyết định quan trọng, tuy nhiên tất cả các trường công lập thuộc  CAPS-I đều cho những trải nghiệm học tập chất lượng cao nhất trong môi trường chào đón thân thiện.