logo

Choose a School

Sứ mệnh, Nhiệm vụ và Niềm tin

Home » Trong khoảng » Sứ mệnh, Nhiệm vụ và Niềm tin

SỨ MỆNH

Hiệp hội các Trường Công lập Quốc tế Canada (CAPS-I) cam kết ủng hộ và quảng bá các chương trình giáo dục quốc tế trong các trường công lập Canada

NHIỆM VỤ

Nhiệm vụ của CAPS-I là:

 • Tăng cường phương thức hợp tác trong việc quảng bá các cơ hội giáo dục quốc tế trong toàn Canada
 • Hành động như một diễn đàn chia xẻ thông tin về giáo dục quốc tế trong các trường công lập
 • Bảo đảm tất cả các chương trình thành viên tuân thủ thực hiện những quy định liên quan đến việc ‘Chăm sóc và Hỗ trợ Học sinh, Kiểm tra và Lựa chọn Gia đình Đỡ đầu (Homestay), Giám sát và Hỗ trợ Gia đình Đỡ đầu và Làm việc với các Đối tác/Đại diện
 • Là nguồn lực cho các chương trình học sinh quốc tế K-12
 • Thúc đẩy lối tiếp cận hợp nhất của “Người Canada” đối với các quy định giáo dục quốc tế trong toàn quốc
 • Đề xướng, tạo điều kiện, và phối hợp các hoạt động tiếp thị chung
 • Trở thành một tổ chức được tỉnh, quốc gia, và quốc tế công nhận
 • Hành động như người ủng hộ nền giáo dục quốc tế K-12
 • Phối hợp với chính quyền địa phương và liên bang và các tập đoàn giáo dục quốc tế trong và ngoài Canada
 • Giáo dục quốc tế củng cố giáo dục công lập ở Canada
 • Các trường công lập ở Canada phải cung cấp chương trình giáo dục quốc tế ưu tú cho các học sinh quốc tế
 • Hỗ trợ liên tục là cần thiết để tối đa hóa thành công cho học sinh quốc tế ở trường và gia đình đỡ đầu

NIỀM TIN:

 • Học sinh quốc tế cung cấp những kinh nghiệm bổ sung, làm phong phú thêm bức tranh đa văn hóa của Canada
 • Sự hiện hữu của các chương trình quốc tế hỗ trợ giới giáo viên và học sinh Canada chuẩn bị cho cuộc sống trong cộng đồng toàn cầu trong tương lai
 • Các mối quan hệ đa quốc gia phát triển thông qua các chương trình quốc tế sẽ đem lại lợi ích lâu dài cho Canada
 • Đầu tư các chương trình giáo dục quốc tế trong các trường công lập là có ích cho tính bền vững và phát triển của các chương trình quốc tế trong thị trường cạnh tranh toàn cầu