logo

Choose a School

Đội Ngũ của Chúng Tôi

Home » Trong khoảng » Đội Ngũ của Chúng Tôi

APS-I được quản lý bởi một Ủy Ban Điều Hành đại diện được bầu theo khu vực địa lý. Ủy Ban Điều Hành được các thành viên của CAPS-I bầu chọn trong nhiệm kỳ 2 năm tại Đại Hội Thường Niên được tổ chức vào tháng 5.

Ủy Ban Điều Hành CAPS-I năm 2018-2019 là:

Dr. Jeff Davis, President - email: jedavis@sd61.bc.ca

Mr. Kim Hoffart, Vice President & Saskatchewan/Manitoba Region email: KHoffart@gscs.ca

Mr. Dave Driscoll, Treasurer & Alberta/NWT Region email: dave.driscoll@pallisersd.ab.ca

Ms. Angela Olson - British Columbia/Yukon Region email: olson_angela@surreyschools.ca

Mr. Geoff Best – Ontario Region  email: geoff.best@ocdsb.ca

Ms. Suzanne Gagnon - Quebec/Atlantic Region email: suzanne@pacnb.org

Ms. Bonnie McKie - Executive Director email: info@caps-i.ca

Ms. Lisa Williamson - Marketing and Communications Coordinator email: admin@caps-i.ca

From left to right: Jeff Davis, Sheila McLeod, Dave Driscoll, Bonnie McKie, Lisa Williamson, Kim Hoffart, Angela Olson, Sarah Noad & Suzanne Gagnon (Geoff Best not pictured here)