logo

Choose a School

Hiệp Hội các Trường Công Lập Canada – Khoa Quốc Tế (CAPS-I) là hiệp hội phi lợi nhuận bao gồm 128 học khu/hội đồng được chính quyền cấp vốn. Tất cả các thành viên đều cung cấp các chương trình được thành lập dành cho học sinh quốc tế với các cấp lớp khác nhau, từ tiểu học đến tốt nghiệp trung học phổ thông. Các trường thuộc CAPS-I đặt ra tiêu chuẩn cho các chương trình dành chất lượng cho học sinh quốc tế tại Canada.

Recent News
2019 Annual Conference

Our 2019 Conference was a great success with over 320 delegates from all 10 provinces.  Over 50 sessions were offered throughout the 3 days.  Thank ...

CAPS-I Mission to Europe

From February 11-12, 2019 CAPS-I will be hosting a mission to Milan, Italy for 23 member school boards from 7 provinces. The mission will consist of ...

View Archive