logo

Choose a School

การดูแลและการสนับสนุน

Home » ทำไมต้องแคนาดา » การดูแลและการสนับสนุน

โรงเรียน/หลักสูตรที่เป็นสมาชิก CAPS-I จำเป็นต้องยึดมั่นต่อมาตรฐานการปฏิบัติเฉพาะว่าด้วยการดูแลสนับสนุนนักเรียนต่างชาติ นักเรียนต่างชาติมีเครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วถึงซึ่งจะให้การดูแลและสนับสนุนเป็นรายบุคคลโดยพร้อมและเต็มใจที่จะช่วยเหลือในทุกขั้นตอนเพื่อประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียนต่างชาติดังกล่าว

การดูแลและสนับสนุนนักเรียนต่างชาติเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ก่อนที่นักเรียนเหล่านั้นจะมาถึงแคนาดา การดูแลและสนับสนุนนี้จะได้รับการอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่หลักสูตรนานาชาติและผู้ประสานงานครอบครัวอุปถัมภ์ และรวมถึงกระบวนการสมัครและการเลือกสรรและการเตรียมความพร้อมของครอบครัวอุปถัมภ์ของนักเรียนและผู้ดูแล

เมื่อเดินทางมาถึงที่แคนาดา นักเรียนจะได้รับการต้อนรับและรับทราบข้อมูลปฐมนิเทศจาก International Program (ฝ่ายหลักสูตรนานาชาติ) และ/หรือเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน
กระบวนการปฐมนิเทศจะให้ข้อมูลแก่นักเรียนเกี่ยวกับโรงเรียนแห่งใหม่ของพวกเขา รายวิชา ครอบครัวอุปถัมภ์ ความคาดหวังทางพฤติกรรม การประกันการรักษาพยาบาล การธนาคาร และโอกาสในการมีส่วนร่วมในชุมชนโรงเรียนแห่งใหม่ของพวกเขา

อีกทั้ง โดยปกติแล้ว นักเรียนยังจะเข้าร่วมกระบวนการประเมินภาษาอังกฤษ ซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนสามารถกำหนดการเลือกรายวิชาที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนแต่ละคน นักเรียนต่างชาติยังจะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีและได้รับการดูแลนอกห้องเรียนและชุมชนของโรงเรียนอีกด้วย

นักเรียนต่างชาติส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวแคนาดา  อย่างไรก็ตามนักเรียนบางคนจะพักอาศัยอยู่กับเพื่อนของคนในครอบครัว ญาติหรือแม้แต่ผู้ปกครอง นักเรียนทุกคน (เว้นแต่นักเรียนที่อาศัยอยู่กับผู้ปกครอง) จะมีผู้ดูแลที่จะดูแลและสนับสนุนนักเรียนเหล่านั้น แม้ว่าผู้ดูแลนี้อาจจะเป็นหรือไม่เป็นคนเดียวกับผู้ที่นักเรียนพักอาศัยด้วยในขณะที่ศึกษาอยู่ในแคนาดา อีกทั้ง เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรนานาชาติและผู้ประสานงานครอบครัวอุปถัมภ์ก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวอุปถัมภ์ หรือข้อกังวลเกี่ยวกับผู้ดูแล ประเด็นด้านการรักษาพยาบาล ปัญหาเกี่ยวกับวีซ่านักเรียน หรือแม้แต่ประเด็นเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่โรงเรียน เจ้าหน้าที่ต้องการทำให้แน่ใจว่า นักเรียนต่างชาติแต่ละคนได้รับประสบการณ์ที่เพลิดเพลินและเป็นประโยชน์สูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในขณะที่อาศัยและศึกษาอยู่ในแคนาดา

เป็นที่น่าเสียดายว่าหลักสูตรการศึกษาทุกหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาว ท้ายที่สุดแล้วจะต้องสิ้นสุดลงและ นักเรียนต่างชาติจะกลับบ้านหรือย้ายไปเรียนต่อในระดับเตรียมอุดมศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ครอบครัวอุปถัมภ์ และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนจะคอยช่วยเหลือนักเรียนในกระบวนการเดินทางกลับและการเปลี่ยนผ่านนี้อีกด้วย

แน่นอนว่า ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ใน ‘กลุ่มผู้ดูแลและคอยสนับสนุน’ นักเรียนนั้นพร้อมที่จะตอบคำถามใดๆ จากผู้ปกครองของนักเรียนต่างชาติอีกด้วย ทางโรงเรียนยังคงสนับสนุนให้ผู้ปกครองของนักเรียนต่างชาติคอยติดตามข่าวสารและติดต่อกับโรงเรียนตลอดช่วงเวลาที่บุตรหลานของพวกเขาเรียนอยู่ในหลักสูตรการศึกษา