logo

Choose a School

การศึกษาแคนาดา

Home » ทำไมต้องแคนาดา

การศึกษาของรัฐที่มีคุณภาพสูงในแคนาดา

ระบบการศึกษาของรัฐในแคนาดาประกอบด้วยโรงเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงเกรด 12   โรงเรียนของรัฐในแคนาดาทุกแห่งได้รับการรับรองในระดับมณฑล ใช้หลักสูตรที่เป็นมาตรฐาน ว่าจ้างเฉพาะอาจารย์ที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาล และได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ในขณะที่ระบบการศึกษาในแต่ละมณฑลมีความคล้ายคลึงกันหลายประการ
แต่ระบบการศึกษาในแต่ละมณฑลมีหลักสูตรการศึกษาของแคนาดาและแนวปฏิบัติเป็นของตนเอง เพื่อสะท้อนถึงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของภูมิภาคของตนเอง

กว่าร้อยละ 95 ของชาวแคนาดาเลือกการศึกษาในโรงเรียนของรัฐให้กับบุตรหลานของพวกเขา

แคนาดามีค่าใช้จ่ายทางการศึกษา (ต่อหัว) มากกว่าประเทศอื่นๆ ในกลุ่มจี 8 นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐในแคนาดาได้รับการจัดอันดับใกล้ๆ กับระดับสูงสุดในโลกในการทดสอบแบบมาตรฐานอยู่เสมอ ใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาที่ได้จากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของแคนาดาเป็นที่ยอมรับทั่วโลก

โรงเรียนของรัฐในแคนาดาได้รับนักเรียนต่างชาติตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 1980 และมีโครงสร้างพื้นฐานและการสนับสนุนที่มีการพัฒนาเป็นอย่างดี รวมถึงการเรียนการสอนแบบ ESL (การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษาที่สอง) และโปรแกรมการจัดครอบครัวอุปถัมภ์ที่ได้มีการติดตามอย่างใกล้ชิด โรงเรียนของรัฐเกือบทุกแห่งเป็นสหศึกษา และรับนักเรียนต่างชาติเข้าเรียนในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรระยะสั้นกว่านั้น เป็นสัปดาห์ เดือน หรือ หนึ่งหรือสองปี อีกทั้ง โรงเรียนประถมศึกษาหลายแห่งยังรับนักเรียนที่มีอายุน้อยทั้งในหลักสูตรระยะสั้นและแบบทั้งปี

คณะกรรมการโรงเรียนส่วนใหญ่จัดแผนการศึกษาที่ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนา แม้ว่าในบางมณฑล โรงเรียนทางศาสนาก็ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเช่นกัน

ค่าเล่าเรียนที่ไม่แพงและมาตรฐานการครองชีพในระดับสูง

นักเรียนต่างชาติและผู้ปกครองเลือกแคนาดาเป็นจุดหมายปลายทางทางการศึกษา เนื่องจากค่าเล่าเรียนอยู่ในราคาที่สามารถแข่งขันได้ แต่มีมาตรฐานการครองชีพในระดับสูง
มาตรฐานการครองชีพในแคนาดาอยู่ในกลุ่มที่สูงที่สุดของโลก