logo

Choose a School

สมัครอย่างไร

Home » นักเรียน/ผู้ปกครอง » สมัครอย่างไร

ขอให้พิจารณาใช้ที่ปรึกษาหรือบริษัทตัวแทนด้านการศึกษาในระหว่างขั้นตอนการสมัครของคุณ  บุคคลเหล่านี้เป็นผู้มีความรู้มากและจะสามารถให้ความช่วยเหลือในภาษาของคุณได้ นอกจากนี้
บุคคลเหล่านี้ยังสามารถให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการสมัครขอใบอนุญาตศึกษาต่อและยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนออกเดินทางได้อีกด้วย

โรงเรียนแต่ละแห่งหรือกลุ่มโรงเรียนมีแบบฟอร์มลงทะเบียนเฉพาะ กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับโรงเรียนที่เป็นตัวเลือกให้เสร็จสมบูรณ์  จากนั้นให้ส่งแบบฟอร์มดังกล่าวไปยังโรงเรียนที่เหมาะสมพร้อมกับเอกสารที่กำหนด

โปรดดูวันหมดเขตการรับสมัคร!

 

เมื่อได้มีการตอบรับใบสมัคร และชำระค่าเล่าเรียนแล้ว จะมีจดหมายตอบรับอย่างเป็นทางการส่งไปให้นักเรียน โปรดดำเนินการสมัครขอวีซ่านักเรียนโดยเร็วที่สุดทันทีที่ได้รับจดหมายตอบรับอย่างเป็นทางการ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Citizenship & Immigration Canada (หน่วยงานด้านการเป็นพลเมืองและการตรวจคนเข้าเมืองของแคนาดา) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครขอรับวีซ่านักเรียน:

http://www.cic.gc.ca/english/study/study.asp

นักเรียนจะต้องยื่นขอและได้รับวีซ่านักเรียนก่อนเดินทางมายังแคนาดา จากนั้นโปรดเยี่ยมชมในหมวด “การพักอาศัยในแคนาดา” และเริ่มเตรียมตัวได้!