logo

Choose a School

โครงสร้างระดับชั้นเรียน

Home » นักเรียน/ผู้ปกครอง » โครงสร้างระดับชั้นเรียน

เขตพื้นที่/คณะกรรมการโรงเรียนทุกแห่งทั่วประเทศแคนาดานำเสนอหลักสูตรการศึกษาจากระดับอนุบาลไปจนถึงเกรด 12 (อายุ 5-18 ปี) อย่างไรก็ตาม หลักสูตรใดๆ ที่จะนำเสนอต่อนักเรียนต่างชาติจะมีความหลากหลาย อีกทั้ง โครงสร้างของโรงเรียนและการจัดกลุ่มเกรดก็แตกต่างกันทั่วประเทศ คำจำกัดความต่อไปนี้กำหนดขึ้นเพื่อช่วยอธิบายคำศัพท์เฉพาะทาง และช่วยว่าที่นักเรียนและผู้ปกครองให้เข้าใจองค์กรบางแห่งที่แตกต่างจากประสบการณ์ที่พวกเขาเคยได้รับ

โรงเรียนประถมศึกษา:

โรงเรียนประถมศึกษาจัดเตรียมหลักสูตรการศึกษาสำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลและเกรด 1ไปจนถึงเกรด 4 5 6 หรือ 7 ช่วงปีแรก ๆ นี้จะเตรียมพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

มัธยมศึกษาตอนต้นเกรด 5-8:

มัธยมศึกษาตอนต้นเกรด 5-8 โดยทั่วไปแล้วจะรับนักเรียนในเกรด 5 6 7 และ 8 อย่างไรก็ตาม ระดับชั้นที่เข้าเรียนได้อาจแตกต่างกันไปตามโรงเรียนและตามภูมิภาค มัธยมศึกษาตอนต้นเกรด 5-8 จะเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสำหรับการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเกรด 7-9 และมัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาตอนปลาย:

มัธยมศึกษาตอนต้นเกรด 7-9

มัธยมศึกษาตอนต้นเกรด 7-9 โดยทั่วไปแล้วรวมเกรด 7 8 และ 9 และส่งผ่านนักเรียนในระดับประถมศึกษาต่อไปยังระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

มัธยมศึกษาหรือมัธยมศึกษาตอนปลายให้โอกาสนักเรียนที่เริ่มตั้งแต่เกรด 8 9 หรือ 10 ในการศึกษาต่อไปจนถึงเกรด 12 เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับการจบการศึกษา
โรงเรียนเหล่านี้มีทางเลือกและโอกาสที่มากขึ้นสำหรับนักเรียน ในการสร้าง ‘ความเชี่ยวชาญ’ ในสาขาที่ตนเองสนใจเป็นพิเศษ ในขณะที่เตรียมตัวสำหรับการศึกษาในระดับเตรียมอุดมศึกษาและอาชีพในอนาคต  นักเรียนที่มีคุณสมบัติอาจลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรการศึกษาระดับ International Baccalaureate (ประกาศนียบัตรนานาชาติ) หรือ Advance Placement (AP) (วิชาในหลักสูตรขั้นสูง) ได้อีกด้วย หากโรงเรียนได้จัดหลักสูตรเหล่านั้นให้