logo

Choose a School

วิชาที่มีให้เลือก

Home » นักเรียน/ผู้ปกครอง » วิชาที่มีให้เลือก

โรงเรียนของ CAPS-I ทุกแห่งมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดีคอยช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติ และคอยดูว่า นักเรียนได้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่เป็นด้านวิชาการและวิชาเลือกที่เหมาะสมกับทักษะด้านภาษา ความสนใจส่วนบุคคล และจุดมุ่งหมายในอนาคตของพวกเขา โรงเรียนทุกแห่งในทุกระดับชั้นเรียนได้นำเสนอรายวิชาด้านวิชาการหลักที่เป็นมาตรฐานดังต่อไปนี้:

 • ภาษาอังกฤษ
 • คณิตศาสตร์
 • สังคมศึกษา
 • วิทยาศาสตร์
 • คอมพิวเตอร์ศึกษา
 • พลศึกษา
 • ศิลปะ

เมื่อนักเรียนได้เลื่อนชั้นขึ้น นักเรียนเหล่านั้นจะได้รับตัวเลือกในรายวิชาเลือกหรือรายวิชาพิเศษเพิ่มขึ้น รวมถึง:

 • ภาษาต่างๆ
 • ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
 • เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา
 • ศิลปะ ดนตรี การละคร การเต้นรำ การออกแบบกราฟิก
 • การศึกษาด้านธุรกิจ (การตลาด บัญชี)
 • การเขียนหลักสูตรคอมพิวเตอร์
 • งานไม้และงานโลหะ
 • ทักษะชีวิต (การทำอาหาร การเย็บเสื้อผ้า)

รายวิชาที่ให้เลือกจะแตกต่างกันไปในแต่ละโรงเรียน และอาจขึ้นอยู่กับแหล่งทรัพยากรทางการสอนหรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่