logo

Choose a School

พันธกิจ ข้อบังคับ และความเชื่อ

Home » About » พันธกิจ ข้อบังคับ และความเชื่อ

พันธกิจ

สมาคมโรงเรียนรัฐบาลของแคนาดา – หลักสูตรนานาชาติมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนและส่งเสริมหลักสูตรการศึกษานานาชาติในโรงเรียนของรัฐของแคนาดา

ข้อบังคับ

ข้อบังคับของ CAPS-I มีดังนี้:

 • ส่งเสริมแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาหลักสูตรนานาชาติทั่วประเทศแคนาดา
 • ทำหน้าที่เป็นช่องทางสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวกับการศึกษาหลักสูตรนานาชาติในโรงเรียนของรัฐ
 • รับรองว่า หลักสูตรของโรงเรียนสมาชิกทั้งหมดจะยึดมั่นต่อแนวปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้เกี่ยวกับ ‘การดูแลและสนับสนุนนักเรียน การกลั่นกรองและการเลือกสรรครอบครัวอุปถัมภ์ การติดตามเฝ้าดูครอบครัวอุปถัมภ์ และการสนับสนุน และการทำงานร่วมกับหุ้นส่วน/ผู้ให้บริการแนะแนวการศึกษาต่อ’
 • ให้บริการในฐานะที่เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับหลักสูตรสำหรับนักเรียนต่างชาติในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (K-12)
 • ส่งเสริมแนวทางที่เป็นหนึ่งเดียวกัน “แบบแคนาดา” เรื่องแนวปฏิบัติด้านการศึกษาหลักสูตรนานาชาติทั่วประเทศ
 • ริเริ่ม อำนวยความสะดวก และร่วมมือในกิจกรรมทางการตลาดร่วมกัน
 • สามารถเป็นองค์กรที่เป็นที่ยอมรับในระดับมณฑล ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
 • ทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการศึกษาหลักสูตรนานาชาติในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (K-12)
 • ร่วมมือกับรัฐบาลท้องถิ่นและรัฐบาลกลาง และกลุ่มการศึกษาหลักสูตรนานาชาติทั้งในและนอกประเทศแคนาดา
 • การศึกษาหลักสูตรนานาชาติสร้างความแข็งแกร่งให้กับการศึกษาของโรงเรียนของรัฐในแคนาดา
 • โรงเรียนของรัฐในแคนาดาจะต้องจัดเตรียมหลักสูตรการศึกษานานาชาติที่ดีเลิศให้กับนักเรียนต่างชาติ
 • การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องมีความสำคัญในการก่อให้เกิดความสำเร็จสูงสุดสำหรับนักเรียนต่างชาติในโรงเรียนและในครอบครัวอุปถัมภ์

ความเชื่อ:

 • นักเรียนต่างชาติจะช่วยเติมเต็มและเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับลวดลายแห่งพหุวัฒนธรรมของแคนาดา
 • การมีหลักสูตรการศึกษานานาชาติจะช่วยให้เจ้าหน้าที่และนักเรียนชาวแคนาดาสามารถเตรียมความพร้อมสำหรับชีวิตในสังคมระดับโลกในอนาคต
 • ความสัมพันธ์กับหลายประเทศที่ได้พัฒนาขึ้นจากหลักสูตรการศึกษานานาชาติจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ในระยะยาวสำหรับประเทศแคนาดา
 • การลงทุนในหลักสูตรการศึกษานานาชาติในโรงเรียนของรัฐส่งผลดีต่อความยั่งยืนและการเติบโตของหลักสูตรนานาชาติในตลาดที่มีการแข่งขันสูงทั่วโลก