logo

Choose a School

เกี่ยวกับ CAPS-I

Home » About

สมาคมโรงเรียนรัฐบาลของแคนาดา – หลักสูตรนานาชาติ (CAPS-I) เป็นสมาคมที่ไม่แสวงผลกำไร ซึ่งประกอบด้วยเขตการศึกษา/คณะกรรมการกำกับดูแลโรงเรียนที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลจำนวน 128 แห่ง โรงเรียนสมาชิกทั้งหมดได้เสนอหลักสูตรการเรียนสำหรับนักเรียนต่างชาติซึ่งเป็นที่ยอมรับในหลายระดับชั้นการศึกษา เริ่มตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาไปจนจบการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนของ CAPS-I กำหนดมาตรฐานของหลักสูตรการเรียนสำหรับนักเรียนต่างชาติที่มีคุณภาพในแคนาดา โรงเรียนของ CAPS-I จึงได้เสนอ:

 • โอกาสสำหรับนักเรียนที่จะศึกษาในระยะสั้นหรือระยะยาวตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาไปจนกระทั่งถึงระดับมัธยมศึกษา (เกรด K-12)
 • หลักสูตรการศึกษาที่มีคุณภาพสูงในโรงเรียนของรัฐทุกแห่ง
 • อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ผ่านการรับรองจากรัฐบาล (อาจารย์หลายคนจบการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก)
 • ประกาศนียบัตรเมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาซึ่งเป็นที่ยอมรับดีในระดับนานาชาติ
 • โอกาสที่จะเรียนรู้ในบริบทที่เป็นภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศส
 • ความสำเร็จที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
 • มีหลักสูตรทั้งด้านวิชาการและหลักสูตรทางเลือกให้เป็นตัวเลือกได้มากมาย
 • การบูรณาการและการเรียนรู้ไปพร้อมกับนักเรียนชาวแคนาดา
 • โรงเรียนและห้องเรียนที่ทันสมัยพร้อมอุปกรณ์ครบครัน
 • การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากโรงเรียนและเขตการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ
 • โปรแกรมการปฐมนิเทศที่ครอบคลุมสำหรับนักเรียน
 • การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อกำหนดในการจบการศึกษาและโอกาสในการศึกษาต่อในระดับเตรียมอุดมศึกษาในประเทศแคนาดา
 • ครอบครัวอุปถัมภ์ที่เอาใจใส่และผ่านการกลั่นกรองอย่างพิถีพิถัน

นักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนของ CAPS-I จะ:

 • ได้รับประสบการณ์ในรูปแบบการดำเนินชีวิตของชาวแคนาดา
 • ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชาวแคนาดา
 • มีโอกาสที่จะเข้าร่วมงานกีฬา วิจิตรศิลป์ และนาฏศิลป์
 • มีเพื่อนชาวแคนาดาที่รักษามิตรภาพไว้ตลอดชีวิต