logo

Choose a School

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Home » ข้อกำหนดและเงื่อนไข

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนใช้เว็บไซต์นี้

การใช้งานเว็บไซต์ www.caps-i.ca ของท่านมีเงื่อนไขชัดแจ้งว่าท่านได้ให้การยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) โดยปราศจากการลดหย่อนใด ๆ การใช้เว็บไซต์ www.caps-i.ca เป็นการแสดงว่าท่านยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

สมาคมโรงเรียนรัฐบาล – นานาชาติแห่งแคนาดา (CAPS-I) อาจมีการปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม หรือแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ภายใต้ดุลยพินิจของสมาคมฯ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยไม่แจ้งให้ทราบและไม่รับผิดต่อท่านหรือบุคคลอื่นใดก็ตาม โดยจะประกาศข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับแก้ไขบนเว็บไซต์ www.caps-i.ca การที่ท่านยังคงใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป แสดงว่าท่านยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับแก้ไขดังกล่าว ดังนั้นโปรดเข้ามาตรวจสอบเป็นระยะเพื่ออ่านเนื้อหาในฉบับแก้ไขล่าสุด

กรรมสิทธิ์

เว็บไซต์ www.caps-i.ca รวมถึงการออกแบบเว็บไซต์ ข้อความ ภาพกราฟิก เนื้อหา วิดีโอ เสียงทั้งหมด และการคัดเลือกและจัดเนื้อหาบนเว็บไซต์เป็นทรัพย์สินของสมาคมโรงเรียนรัฐบาล – นานาชาติแห่งแคนาดา และ/หรือ สมาชิกและกิจการต่าง ๆ ในเครือของสมาคมฯ และได้รับการปกป้องภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของแคนาดาและประเทศอื่น ๆ ห้ามไม่ให้มีการทำซ้ำ เผยแพร่ซ้ำ จำหน่าย แสดง ขาย ถ่ายโอน หรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาใด ๆ ที่พบบนเว็บไซต์ www.caps-i.ca โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากสมาคมโรงเรียนรัฐบาล – นานาชาติแห่งแคนาดา

เครื่องหมายการค้าและตราสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับสมาคมโรงเรียนรัฐบาล – นานาชาติแห่งแคนาดา ซึ่งแสดงบนเว็บไซต์ www.caps-i.ca (รวมเรียกว่า “เครื่องหมายการค้า”) เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนและเป็นเครื่องหมายการค้าสามัญตามกฎหมายของ CAPS-I เครื่องหมายการค้าและตราสัญลักษณ์อื่น ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นเครื่องหมายการค้าของผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ไม่มีเนื้อหาส่วนใดบนเว็บไซต์ www.caps-i.ca ที่สามารถนำไปตีความ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยแสดงนัยว่าเป็นการมอบใบอนุญาตหรือสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้าใด ๆ รวมถึงเครื่องหมายการค้าของสมาคมฯ ยกเว้นในกรณีที่มีการอนุญาตโดยชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจาก CAPS-I หรือฝ่ายอื่นที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้อง

การใช้เว็บไซต์

ห้ามไม่ให้มีการสำเนา ทำซ้ำ เผยแพร่ซ้ำ อัปโหลด โพสต์ ถ่ายโอน หรือจำหน่ายเว็บไซต์ www.caps-i.ca หรือเนื้อหาบนเว็บไซต์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก CAPS-I ยกเว้นในกรณีที่ท่านดาวน์โหลด แสดง และจัดพิมพ์เนื้อหาที่นำเสนอบนเว็บไซต์ www.caps-i.ca เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น การใช้เว็บไซต์ www.caps-i.ca และ/หรือ เนื้อหาที่อยู่บนเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่มีผลบังคับใช้ ท่านต้องเก็บรักษาประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าทั้งหมดไว้ รวมถึงประกาศเรื่องกรรมสิทธิ์อื่นใดที่อยู่ในเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ ห้ามไม่ให้มีการใช้เนื้อหาดังกล่าวบนเว็บไซต์อื่นใดหรือในสภาพแวดล้อมใดของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อกับเครือข่าย

ห้ามมิให้ท่านมีส่วนสนับสนุน โพสต์ หรือถ่ายโอนเนื้อหาที่เป็นการละเมิด ผิดกฎหมาย คุกคาม กล่าวร้าย หมิ่นประมาท ลามกอนาจาร หยาบคาย กระตุ้นอารมณ์โกรธ ภาพโป๊เปลือย หรือหมิ่นศาสนามายังเว็บไซต์นี้ หรือเนื้อหาใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดหรือกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่พิจารณาว่าเป็นความผิดทางอาญา ทำให้เกิดความรับผิดทางแพ่ง หรือฝ่าฝืนกฎหมายใดก็ตาม

ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

การเข้าใช้งานบัญชีของท่านบนเว็บไซต์ www.caps-i.ca ต้องกระทำโดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านเท่านั้น ท่านต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านทั้งโดยชอบและโดยมิชอบ รวมถึงกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่าน เพื่อความปลอดภัย ท่านต้องเก็บรักษาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านเป็นความลับไว้เสมอ และไม่เปิดเผยหรืออนุญาตให้มีการใช้โดยบุคคลอื่นที่อยู่นอกหลักสูตรนานาชาติ (International Program) ของโปรแกรมสำหรับสมาชิก CAPS-I ขอแนะนำว่าท่านควรเลือกรหัสผ่านที่ไม่ซ้ำใครในแผนกวิชาของท่าน และไม่สามารถคาดเดาได้โดยง่าย ท่านควรเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำ และต้องออกจากระบบทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จแล้ว

ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านทั้งหมดยังคงเป็นทรัพย์สินของ CAPS-I และอาจถูกยกเลิกหรือระงับโดย CAPS-I ได้ทุกเมื่อ โดยไม่แจ้งให้ทราบและไม่รับผิดชอบท่านหรือบุคคลอื่นใดก็ตาม

ท่านต้องแจ้งให้ CAPS-I ทราบทันที หากมีการใช้ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือหากท่านพบหรือสงสัยว่าชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของท่านสูญหายหรือถูกขโมย หรือมีผู้อื่นล่วงรู้ หรือเกิดความไม่ปลอดภัยในลักษณะอื่น ๆ

คำปฏิเสธความรับผิดชอบ

CAPS-I และบุคคลที่สามในที่นี้ไม่ขอให้การรับรองใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยแสดงนัยเกี่ยวกับเว็บไซต์
www.caps-i.ca และ/หรือ เนื้อหาที่อยู่บนเว็บไซต์ www.caps-i.ca ซึ่งทั้งหมดได้มีการจัดหา “ตามสภาพจริง” และ “ตามที่มีให้ใช้” ยกเว้นในกรณีที่มีการรับรองอย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว CAPS-I และบุคคลที่สามในที่นี้ไม่ขอให้การรับรองเกี่ยวกับความถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน เชื่อถือได้ และเหมาะสม ในการดำเนินการของเว็บไซต์ www.caps-i.ca หรือเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ที่พบบนเว็บไซต์ www.caps-i.ca

CAPS-I และบุคคลที่สามในที่นี้จะไม่รับผิดชอบ และไม่ใช่ผู้รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น หรือไวรัสชนิดใดก็ตามที่แพร่กระจายสู่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ของท่าน เนื่องจากการที่ท่านเข้าถึง ใช้งาน หรือค้นดูข้อมูลบนเว็บไซต์ www.caps-i.ca หรือการที่ท่านดาวน์โหลดเนื้อหา ข้อมูล ข้อความ ภาพ วิดีโอ หรือเสียงใด ๆ จากเว็บไซต์ www.caps-i.ca

การชดใช้ค่าเสียหาย

ท่านต้องชดใช้ค่าเสียหายและปกป้อง CAPS-I และบุคคลที่สามในที่นี้ รวมถึงเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ที่ปรึกษา ตัวแทน และนายหน้าที่เกี่ยวข้องให้พ้นจากการเรียกร้องค่าชดเชย มูลคดี หรือเรียกให้กระทำการใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าจ้างนักกฎหมาย ค่าทำบัญชี หรือค่าวิชาชีพอื่น ๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ท่านใช้เว็บไซต์ www.caps-i.ca

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงฉบับนี้และการปฏิบัติตามข้อตกลงจะอยู่ภายใต้การบังคับใช้ของกฎหมายแคนาดา ท่านให้การยินยอมและยอมรับตามเขตอำนาจศาลเป็นการเฉพาะของประเทศแคนาดา สำหรับข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ www.caps-i.ca และข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

ข้อตกลงทั้งหมด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขที่รวมอยู่หรือมีการอ้างอิงถึงในข้อตกลงฉบับนี้ นับเป็นส่วนหนึ่งในข้อตกลงทั้งหมดระหว่างเราเกี่ยวกับสาระสำคัญในข้อตกลงฉบับนี้ และใช้แทนความเข้าใจและข้อตกลงใด ๆ เกี่ยวกับสาระสำคัญที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษร) และอาจไม่ได้รับการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยน ยกเว้นในกรณีที่กระทำโดย CAPS-I ตามที่ระบุไว้ข้างต้น